Refund policy

Right of Withdrawal

The Right of Withdrawal Act (Norwegian law) gives you as a private person the right, at no extra cost, to inspect the product before it is returned within the right of withdrawal. If the product has only been tried or checked in the same way as you can do in a regular store, the customer must have the entire purchase price and shipping to the customer refunded. If the product is used (during the right of withdrawal period) and this has led to a reduction in the value of the item, the company will make a deduction in the purchase price corresponding to the item's objectively reduced value, before the rest of the purchase price and shipping to the customer is refunded. Documentation of unjustified and unnecessary examination of the product that results in a reduction in value will be sent to the consumer by email.

Only private individuals have the right to regret and the consignment must be picked up or returned by the buyer to meet the requirements of the Right of Withdrawal Act § 25.

The right of withdrawal does not apply to certain goods and to certain services (see exceptions in the last section). The right of withdrawal presupposes that you notify us no later than 14 calendar days after you receive the last delivery (withdrawal period). If the deadline ends on a Saturday or a public holiday, the deadline is extended to the nearest working day. 

The customer has the burden of proving that notice of remorse has been given. We recommend that the customer regrets by sending an e-mail that will generate a receipt to the customer as proof that they have regretted. In order for the right of withdrawal to be enforced, the product must have been delivered to us in approximately the same quantity and condition as you received it. 

All products that are regretted must be sent back to us without unnecessary delay and no later than 14 days. The product is sent back to us with all accessories and in the original packaging, together with the right of withdrawal form. Further information on how to exercise the right of withdrawal can be found in the right of withdrawal form.

Any return shipment must be paid for by you and you have the risk during the transport back to us (traceable shipping methods are recommended). If the item is too large to be sent by regular parcel post, you can ex. contact Posten / Bring or DB Schenker for prices for general cargo shipments. 

We are obliged to refund you what you have paid for the item, including postage for BagID's standard shipping, handling fee, customs fees, collection fee and the like. This only applies when the entire purchase is returned. It is normally the consumer who has to pay the direct costs of returning the goods (return shipping and return packaging).

Refund will take place within 14 working days after we receive the product from you for the same means of payment that was used at the time of purchase. In case of postal demand, we must have the customer's account number sent to us, preferably in the email where it is regretted.

The right of withdrawal does not apply to the following:

  • Sealed goods that are not suitable for return for health or hygienic reasons and where the seal is broken after delivery. E.g on this is our attachment casing. 
  • Original packaging must be intact for the full right of withdrawal to apply. If we cannot sell the item as new, separate rules in the Right of Withdrawal Act will come into force and the amount that may be refunded will be reduced after the product's impairment.
  • Items with a personal touch
Angrerett

Angrerettloven gir deg som privatperson rett til, uten ekstra kostnad, å inspisere produktet før det returneres innenfor angreretten. Er produktet kun prøvd eller sjekket på samme måte som man kan gjøre i en alminnelig butikk, så skal kunden ha hele kjøpesummen og frakt til kunden tilbakebetalt. Er produktet brukt (i angrerettsperioden) og dette har ført til en verdireduksjon på varen, vil foretaket gjøre et fradrag i kjøpesummen tilsvarende varens objektivt reduserte verdi, før resten av kjøpesummen og frakt til kunden tilbakebetales. Dokumentasjon på uforsvarlig og unødvendig undersøkelse av produktet som medfører verdireduksjon vil bli sendt forbruker pr epost.

Rett til å angre har kun privatpersoner og forsendelsen må hentes ut eller returneres av kjøper for å oppfylle kravene i Angrerettloven § 25.

Angreretten gjelder ikke for enkelte varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 kalenderdager etter at du mottar siste leveranse gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom fristen ender på en lørdag eller på en helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Kunden har bevisbyrde for at beskjed om angring er gitt. Vi anbefaler at kunden angrer ved å sende e-post som vil generere en mottakskvittering til kunden som bevis på at man har angret. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

Alle produkter som det angres på skal sendes tilbake til oss uten unødig opphold og senest innen 14 dager. Produktet sendes tilbake til oss med alt tilbehør og i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Eventuell returforsendelse må betales av deg og du har risikoen under transporten tilbake til oss (sporbare sendingsmetoder anbefales). Er varen for stor til å sendes med vanlig pakkepost kan du eks. kontakte Posten/Bring eller DB Schenker for priser på stykkgodssendinger.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt for varen inkludert porto for BagIDs standardforsendelse, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr og lignende. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Det er normalt forbrukeren som må betale de direkte kostnadene ved retur av varene (returfrakt og returemballasje). 

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 virkedager etter at vi mottar produktet fra deg til samme betalingsmiddel som ble brukt ved kjøpet. Ved postoppkrav må vi få kundes kontonummer tilsendt, gjerne i eposten hvor det angres.

Angreretten gjelder ikke for følgende:

  • Forseglede varer som ikke er egnet for retur av helsevernmessige eller hygieniske årsaker og hvor forseglingen er brutt etter levering. Eksempel på dette er festeplatene våre. 

  • Original emballasje må være inntakt for at full angrerett skal gjelde. Kan vi ikke selge varen som ny, vil egne regler i angrerettloven tre inn og beløpet som eventuelt refunderes vil bli avkortet etter produkts verdiforringelse.

  • Varer med personlig preg