Terms of service

Generally

The terms of purchase (sales conditions) apply to all sales of products and services from BagID AS to consumers in Norway. The purchase terms, together with the customer's order (confirmed through an order confirmation) constitute the overall contractual basis for the purchase. If you are under 18, you can only shop by paying on delivery. It is also possible to get an adult (such as a guardian) to do the trading for you. We do not enter into agreements with minors (under 15 years of age) without parental approval.

BagID AS delivers to Norway and other selected countries. We usually also deliver to Svalbard and field postal addresses. All products we sell can be used in Norway. Consumer purchases are regulated in the Consumer Purchases Act, the Right of Withdrawal Act, the Marketing Act, the Personal Data Act and the e-commerce Act. Follow the links to these laws if you want more information about your rights and obligations when purchasing. The terms of sale and other information on BagID's pages are usually only available in English or Norwegian.

Where these terms of sale require writing, this is fulfilled by using e-mail and / or text message to mobile phone (SMS).


Booking and appointment

Your order is binding when the order is registered on our server (computer). We are also bound by your order if this does not deviate from what is offered by us in our online store. You still have the right to withdraw from the purchase in accordance with the Right of Withdrawal Act, see further information on this in a separate section. When we receive your order, we will confirm the order and send you an automatic confirmation. Carefully read the order confirmation when you receive it. It is important that you check whether the order confirmation is in accordance with the order.

Deviations between your order and the order confirmation are considered a new offer from us, which you can accept or decline. You still have the right to claim your original order if this is in accordance with what we have offered. Exceptions may occur, for example in the case of obvious pricing errors - see the section below on Prices.


Information in the online store

We strive to provide our customers with as accurate information about our products as possible. However, we reserve the right to make typing / printing errors, which may mean that we can not deliver in accordance with information provided in our online store, our marketing or in any other way.


Furthermore, we reserve the right to cancel your order or part of it, if the product is sold out. In the event of a sold-out situation, you will be notified of this, possibly together with information about a new estimated delivery date or alternative product. You will have the opportunity to accept our new offer with the changes we specify in relation to your order - or cancel the order.


Prices

All prices are stated including VAT. and exclusive shipping, unless otherwise expressly stated. The total cost of the purchase will appear before ordering and includes all expenses associated with the purchase, such as postage, shipping, packaging, etc.

Any deliveries to Svalbard, the Norwegian continental shelf, field post or other remote Norwegian land areas are sold without the addition of VAT. A "Svalbard" surcharge for customs clearance and costs associated with this will be added. This is listed as shipping during purchase.

Prices are constantly changing and we therefore reserve the right to change prices.

We reserve the right to refuse delivery of all goods based on price displays and stock situation. We also reserve the right to refuse delivery of all goods based on competition and all other reasons.

All delivery times stated by us must be considered as indicative. Delivery time means the time of arrival of goods to our warehouse. Time spent picking, packing and any production is added before handing in the shipment to the carrier. When time is stated in the number of days, it is meant working days and the charterer's time is always added. We reserve the right to deviate and / or change the stated delivery time without further notice.

Any price changes that occur after the time of ordering that are not due to errors (see below) will not have retroactive effect.

If there have been typing or printing errors of significant size on the part of BagID, in advertisements and the like. and / or in the online store that is greater than 20% of the normal retail price, BagID AS may unilaterally change, delete or reject orders. This applies even if the customer has received an order confirmation or similar. However, such errors must be corrected within a reasonable time after the error is discovered.


Discount codes

Discount codes are only valid for the relevant period of time stated. Some discount codes and agreements are personal and we reserve the right to deactivate discount codes in the event of any misuse. Discount codes cannot be combined with other discount codes.


Discount codes do not apply to items marked with offers or the like.


Payment

The purchase price can be settled at your own choice

 

 

 

 


Generelt

Kjøpsvilkårene (salgsbetingelsene) gjelder for alt salg av produkter og tjenester fra BagID AS til forbrukere i Norge. Kjøpsvilkårene, sammen med kundens bestilling (bekreftet gjennom en ordrebekreftelse) utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Er du under 18 år kan du bare handle ved å betale ved levering. Det er også mulig å få en myndig (for eksempel en foresatt), til å foreta handelen for deg. Vi inngår ikke avtaler med mindreårige (under 15 år) uten foresattes godkjenning.

BagID AS leverer til Norge og andre utvalgte land. Vi leverer normalt også til Svalbard og feltpost-adresser. Alle produkter vi selger kan brukes i Norge. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven og e-handelsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Salgsbetingelsene og annen informasjon på BagIDs sider er som regel bare tilgjengelig på engelsk eller norsk.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post og/eller tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Bestilling og avtale

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere informasjon om dette i eget avsnitt. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en automatisk bekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den. Det er viktig at du undersøker om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, for eksempel ved åpenbare prisingsfeil - se avsnittet nedenfor om Priser.

Informasjon i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om ny beregnet leveringsdato eller alternativt produkt. Du vil få mulighet til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling - eller kansellere bestillingen.

Priser

Alle priser er oppgitt inklusive mva. og eksklusive frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, eksempelvis porto, frakt, emballasje m.m.

Eventuelle leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel, feltpost eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift. Ett "Svalbard" tillegg for fortolling og kostnader forbundet med dette vil komme i tillegg.

Dette listes som frakt under kjøp.

Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prisvisninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes arbeidsdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og/eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra BagID’s side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 20% av normal utsalgspris, kan BagID AS ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Rabattkoder

Rabattkoder er kun gyldig i det aktuelle tidsrommet som er opplyst. Noen rabattkoder og avtaler er personlige og vi forbeholder oss retten til å deaktivere rabattkoder ved eventuelle misbruk. Rabattkoder kan ikke kombineres med andre rabattkoder.

Rabattkoder gjelder ikke varer som er merket med tilbud eller liknende.

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort  eller annen betalingsløsning.

Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr 500,- inkl. mva, pluss frakt tur/retur av gjeldende ordre for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Rett til å angre har kun privatpersoner og pakken må hentes ut eller returneres av kjøper for å oppfylle kravene i Angrerettloven §25.

Salgspant

BagID AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan kjøpe varer på kreditt. Det vil bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse.