Shipping policy

Shipment and delivery

Customer is responsible for all freight, packing, insurance and shipping-related costs that are noted or referenced on Customer's screen before a purchase is made. Once the Product is sent to the carrier, ownership of the Product and the risk of that Product's loss passes to Customer. BagID may provide a single or multiple shipping methods and carriers for Product delivery at its discretion.

Customer understands that all estimated and scheduled shipment dates are estimates only. BagID will make reasonable efforts to meet the scheduled shipment dates, but in no event will we be liable for any loss, damage, or penalty resulting from any delay in shipment or delivery, nor will the carrier be deemed our agent.
We have the right to allocate our available inventory of the Products among other purchasers in such manner as we see fit. If we're not able to charge your chosen payment method or you otherwise fail to pay for your purchase, we have the right to delay or suspend shipment of Products.

Forsendelse og levering


Kunden er ansvarlig for alle frakt-, pakking-, forsikrings- og fraktrelaterte kostnader som er notert eller referert til på kundens skjerm før et kjøp foretas. Når produktet er sendt til transportøren, overføres eierskapet til produktet og risikoen for at produktet går tapt til kunden. BagID kan tilby én eller flere forsendelsesmetoder og transportører for produktlevering etter eget skjønn.

Kunden forstår at alle estimerte og planlagte forsendelsesdatoer kun er anslag. BagID vil gjøre rimelige anstrengelser for å overholde de planlagte forsendelsesdatoene, men vi vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlige for tap, skade eller straff som følge av forsinkelser i forsendelse eller levering, og transportøren vil heller ikke anses som vår agent.
Vi har rett til å fordele vår tilgjengelige beholdning av produktene blant andre kjøpere på en slik måte vi finner passende. Hvis vi ikke kan belaste den valgte betalingsmåten din eller du på annen måte ikke betaler for kjøpet, har vi rett til å utsette eller suspendere forsendelsen av produktene.