Privacy policy

General

The following applies to this website or any other (sub)page of BagID. By using this website you indicate to agree to this disclaimer.

Privacy statement

You are allowed and able to visit this website without informing its owner who you are or providing any other information about yourself. In cases where we require information in order to contact you or in any other way interact with you, we strive to inform you clearly about the information we need before it is collected.
​This website is using analytics mechanisms to track how often it is visited, where visitors originate from and through which intern providers these visitors access the internet. The results from these analysis are aggregated and cannot be traced to individual persons.Gathered (personal) data is not sold or made available to any other parties, except for special circumstances such as a requirement by law to release such information. Users can at any time request the owner of this website to remove any personal information that may be registered.

Exclusion of liability

All information on this website is intended to inform companies, individuals and other organizations about the activities, intentions, services and profile of BagID. No rights can be derived from the contents found on this website. BagID holds the right to change information or correct errors. We strive to let the information on this website be as accurate as possible.
​BagID does not accept any liability for damage in whatever form caused by incorrectness or incompleteness of the information on this website and/or its contents.

Availability

The information on this website can be altered without prior warning or notification. BagID AS strives for maximum availability of this website, but does not accept any responsibility for consequences of the unavailability of the information.

Content

All text, graphics, user interfaces, visual interfaces, photographs, trademarks, logos, sounds, music, artwork and computer code (collectively, “Content”), including but not limited to the design, structure, selection, coordination, expression, “look and feel” and arrangement of such Content, contained on the Site is owned, controlled or licensed by or to bagID, and is protected by copyright, patent and trademark laws, and various other intellectual property rights and unfair competition laws.​
No part of the Site and no Content may be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, publicly displayed, encoded, translated, transmitted or distributed in any way (including “mirroring”) to any other computer, server, Web site or other medium for publication or distribution or for any commercial enterprise, without BagID’s express prior written consent.
 

Generelt

Det følgende gjelder for denne hjemmesiden eller andre undersider av BagID. Ved å bruke dette nettstedet angir du å godta denne ansvarsfraskrivelsen.

Privacy statement

Du er tillatt og i stand til å besøke denne nettsiden uten å informere eieren av hvem du er eller gi deg annen informasjon om deg selv. I tilfeller der vi trenger informasjon for å kontakte deg eller på annen måte samhandle med deg, forsøker vi å informere deg tydelig om den informasjonen vi trenger før den samles inn.
Dette nettstedet bruker analysemekanismer for å spore hvor ofte det blir besøkt, hvor besøkende kommer fra og gjennom hvilke internleverandører disse besøkende får tilgang til internett. Resultatene fra denne analysen er aggregerte og kan ikke spores til enkeltpersoner. Samlede (personlige) data blir ikke solgt eller gjort tilgjengelig for andre parter, med unntak av spesielle forhold som for eksempel lovkrav for å frigjøre slik informasjon. Brukere kan til enhver tid be om at eieren av dette nettstedet fjerner personlig informasjon som kan bli registrert.

Fraskrivelse av ansvar

All informasjon på dette nettstedet er ment å informere selskaper, enkeltpersoner og andre organisasjoner om BagIDs aktiviteter, intensjoner, tjenester og profil. Ingen rettigheter kan utledes av innholdet på denne nettsiden. BagID har rett til å endre informasjon eller rette feil. Vi streber etter å la informasjonen på denne nettsiden være så nøyaktig som mulig.
BagID tar ikke ansvar for skader uansett form som skyldes feil eller ufullstendig informasjon på denne nettsiden og / eller innholdet.

Tilgjengelighet

Informasjonen på dette nettstedet kan endres uten varsel. BagID AS streber for maksimal tilgjengelighet av dette nettstedet, men tar ikke ansvar for konsekvenser av at informasjonen ikke er tilgjengelig.

Innhold

All tekst, grafikk, brukergrensesnitt, visuelle grensesnitt, fotografier, varemerker, logoer, lyder, musikk, kunstverk og datakode (kollektivt "Innhold"), inkludert, men ikke begrenset til design, struktur, valg, koordinering, uttrykk, «utseende og følelse» og arrangement av slikt innhold, som finnes på nettstedet, eies, kontrolleres eller lisensieres av eller til BagID, og er beskyttet av lov om opphavsrett, patent og varemerker og ulike andre immaterielle rettigheter og urettferdig konkurranselovgivning.
Ingen del av nettstedet og intet innhold kan kopieres, reproduseres, publiseres, lastes opp, publiseres, publiseres, kodes, oversettes, overføres eller distribueres på noen måte (inkludert "speiling") til annen datamaskin, server, nettside eller annet medium for publisering eller distribusjon eller for noe kommersielt foretak, uten BagIDs eksplisitte skriftlige samtykke.